Rachunkowość podatkowa to zbiór procesów mających na celu właściwe rejestrowanie zdarzeń gospodarczych, powodujących zmiany w majątku przedsiębiorstwa i źródłach ich pochodzenia.

Należy zaznaczyć, iż wyżej wymieniony proces podlega szeregu ustaw i rozporządzeń, cociazby:

  • ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.);
  • ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), zwana dalej ustawą o rachunkowości;
  • ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), zwana dalej ordynacją podatkową;
  • rozporządzenie ministra finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 208, poz. 1375), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie księgowości podatkowej;
  • rozporządzenie ministra finansów 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 128, poz. 861), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej;
  • rozporządzenie ministra finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 20, poz. 103);
  • rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU nr 38, poz. 207).